card

ИНВЕСКОР ПРОПЕРТИ

2017 онд Монгол улс, Улаанбаатар хотод үүсгэн байгуулагдсан Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн компани.

Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Хөрөнгө Оруулалт

Үл хөдлөх хөрөнгө нь тогтмол түрээсийн орлого үүсгэдэг, тухайн хөрөнгийн зах зээлийн үнийн өсөлтөөс ашиг хүртэх боломжтой, хөшүүргийн зорилгоор ашиглагддаг зэрэг давуу талуудтай тул хөрөнгө оруулагчдын дунд оновчтой сонголтуудын нэг байсаар ирсэн. 

Бид хөрөнгө оруулагч нартаа тогтмол мөнгөн урсгал бүрдүүлж өгөхөөс гадна үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөхтэй холбоотой зайлшгүй үүсдэг ажилбарууд болох түрээсийн борлуулалт, төлбөр цуглуулалт, хөрөнгийн менежмент, ашиглалтын менежмент зэрэг үйлчилгээг эрхлэн явуулдаг. 

Инвескор Проперти ХХК-ийн удирдаж буй төслүүд:

Хүсэлт илгээх